Menu Zamknij

Historia

HISTORIA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wlkp. jest jedną z najdłużej funkcjonujących poradni w Wielkopolsce. Swą działalność rozpoczęła 45 lat temu tj. 2 listopada 1960 r., jako Poradnia Społeczno-Wychowawcza. Jej kierownikiem została pani mgr Maria Piotrowska, psycholog, która szefowała placówce nieprzerwanie przez 20 lat.

Nowopowstała Poradnia, poza panią kierownik, zatrudniała 2 pedagogów, świetliczankę oraz pracownika obsługi. W tym okresie Poradnia Społeczno-Wychowawcza realizowała dwa kierunki działania profilaktykę i ratownictwo. W ramach profilaktyki przeprowadzano wykłady, prelekcje, pogadanki dla rodziców i nauczycieli. W ramach ratownictwa natomiast prowadzono badania psychologiczne i pedagogiczne w celu ustalenia przyczyn trudności w nauce i niedostosowania społecznego oraz wywiady środowiskowe; ustalano też we współpracy z nauczycielami i rodzicami metody postępowania z dzieckiem. W rok po otwarciu Poradni poszerzono zakres obowiązków placówki, przygotowując otwarcie świetlicy terapeutycznej i ogniska przedszkolnego.

Wraz z upływem czasu systematycznie zwiększała się ilość realizowanych przez Poradnię zadań; wzrastała też liczba korzystających z jej usług klientów.
Kolejnym poszerzeniem oferty Poradni było powołanie 1 marca 1964 r. Ośrodka Selekcyjnego, którego zadaniem było znajdowanie dla dzieci upośledzonych umysłowo odpowiednich form kształcenia. Pierwszy zespół dzieci objęto nauczaniem specjalnym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wlkp. w roku szkolnym 1964/1965. 1 grudnia 1966 r. Poradnię Społeczno – Wychowawczą przemianowano na Poradnię Wychowawczo – Zawodową. Wraz ze zmianą nazwy nastąpiło zwiększenie obowiązków placówki w zakresie poradnictwa zawodowego i wychowawczego.
Z początkiem roku szkolnego 1968/1969, przy współpracy z rodzicami i nauczycielami, utworzono tzw. klasę wstępną, mające przygotowywać dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Tak więc znana dziś wszystkim zerówka nie istnieje od zawsze, po raz pierwszy w naszym mieście uczyli się w niej i bawili dzisiejsi 43-latkowie.
Poradnia posiadała też dwie filie. Pierwsza z nich została zorganizowana 1 maja 1969 r.w Kostrzynie, druga zaś powstała 7 lat później w Krzykosach.
W roku szkolnym 1976/1977 w Poradni zorganizowano Wielopoziomowy Oddział Szkoły Życia dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
W dziewięcioosobowej grupie funkcjonowały dwa poziomy nauczania. Po 3 latach oddział ten przejęła Szkoła Podstawowa nr 3. Przełom lat 70-tych i 80-tych to czas poszerzenia oferty szkoleniowej Poradni. W tym okresie prowadzone były szkolenia dla nauczycieli reedukatorów. Systematycznie wprowadzano do pracy nowe metody m.in. Metodę Bon Depart. Bardzo aktywną działalność rozpoczęły też wtedy zespoły logopedyczne.

W 1993 r. Poradnie Wychowawczo – Zawodowe przemianowano na Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne. Zmiana nazwy pociągnęła za sobą poszerzenie oferty placówki w zakresie poradnictwa i terapii zarówno psychologicznej, jak i pedagogicznej oraz logopedycznej. Autorskim pomysłem pracowników Poradni było wprowadzenie zapisów do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem, w celu ukierunkowania pracy rodziców i nauczycieli z dziećmi sześcioletnimi tak, aby zapewnić im jak najlepszy start w momencie podjęcia nauki. Realizacji tego celu służyły również prowadzone na terenie Poradni od lat 90-tych grupy dla dzieci 5 i 6 letnich, stymulujące ich rozwój poznawczy oraz społeczno emocjonalny. Zajęciami stymulującymi rozwój obejmowano też dzieci z upośledzeniem umysłowym. W ofercie skierowanej do młodzieży znalazły się propozycje grup spotkaniowych w Poradni oraz zajęcia warsztatowe prowadzone na terenie szkół (m.in. zajęcia zawodoznawcze, profilaktyczne, dotyczące asertywności, komunikacji interpersonalnej, anoreksji i bulimii itd.). Oddzielną ofertę pomocy kierowano do nauczycieli. Poza indywidualnymi konsultacjami oraz spotkaniami w ramach Rad Pedagogicznych prowadzono też zajęcia szkoleniowe i wspierające, dotyczące m.in. logopedii, reedukacji, dysleksji, trudności wychowawczych itp. Z ciekawszych, często nowatorskich inicjatyw Poradni na szczególne podkreślenie zasługują: utworzenie funkcjonującego od wielu lat, interdyscyplinarnego zespołu skupiającego pracowników poradni, pedagogów szkolnych, przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Policji oraz kuratorów sądowych, przesiewowe badania słuchu przeprowadzone na grupie ponad 300 dzieci w wieku szkolnym, coroczne uczestnictwo w akcji Polskiego Związku Logopedycznego Dzień Otwartych Diagnoz Logopedycznych, prowadzenie w latach 2000-2004 Punktu Konsultacyjnego w Klęce, powstanie, na terenie przedszkoli, Klubu Dobrego Rodzica, prowadzenie badań przy pomocy Skali Ryzyka Dysleksji i objęcie pomocą dzieci z grupy ryzyka, grupa terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Przez cały czas swej działalności Poradnia trzykrotnie zmieniała siedzibę (czasem wpadając z deszczu pod rynnę). Nasi klienci mogli korzystać z pomocy kolejno przy ulicy 20 Października nr 68 (słynny baraczek przy rondzie), Szkolnej nr 2 (dopóki nie przegraliśmy walki o dach z gołębiami) i Harcerskiej nr 16 (oświata nie miała szans przy zasobach finansowych KRUSu). Aktualnie zapraszamy wszystkich na ulicę Żwirki i Wigury nr 3, żywiąc nadzieję, że nasze warunki lokalowe będą ulegały stałej poprawie.
Choć Poradnia przez długi czas nie miała szczęścia do lokali, choć często zmieniała się zatrudniona w niej kadra, to z pewności miała zawsze szczęście do osób nią kierujących. Przez 20 lat szefowała jej pani Maria Piotrowska. Przez kolejne 24 lata Poradnią kierowała pani Halina Bajsarowicz psycholog. Jej staraniom zawdzięczamy między innymi to, iż Poradnia dysponuje dziś estetycznymi, funkcjonalnymi pomieszczeniami. Wiele osób pamięta Ją jako doskonałego, kompetentnego fachowca oraz jako pełną życzliwości osobę, potrafiącą stworzyć wspaniałą atmosferę zarówno dla klientów, jak i pracowników. W latach 2004 – 2005, a więc bardzo trudnym czasie wielu poważnych przemian w oświacie, rządy w Poradni sprawowała pani Beata Wiśniewska. To Jej zasługą jest dostosowanie funkcjonowania Poradni do nowych wymagań w zreformowanym systemie oświatowym. Od 01.09.2005 r. dyrektorem Poradni jest pani Alina Matuszak.